POLITYKA PRYWATNOŚCI WESTFLEX POLSKA SP. Z O.O.

I. Wstęp:
Celem niniejszej polityki prywatności (zwanej dalej: „Polityką prywatności” lub „Polityką”) jest określenie zasad i standardów postępowania mających za zadanie chronić Państwa prywatność. Polityka prywatności zawiera m.in. informacje na temat tego jakie Państwa dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane przez Westflex Polska Sp. z o.o. i inne wskazane w Polityce podmioty oraz określa Państwa uprawnienia w zakresie kontroli posiadanych przez nas danych.

II. Administrator danych:
Westflex Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Westflex Groep B.V. Zajmującej pozyskiwaniem i zatrudnianiem pracowników tymczasowych do pracy na terenie Holandii.

Dane osobowe gromadzone są przez: WESTFLEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12C, 97-300 Piotrków Trybunalski), oraz Westflex Personeelsdiensten B.V (Leemolen 23, 2678 MD De Lier, Netherlands [Holandia]), a także ich podmioty powiązane, przy czym ilekroć w niniejszej polityce mowa jest o „WESTFLEX” należy przez to rozumieć każdy z ww. podmiotów w odniesieniu do gromadzonych lub przetwarzanych przez niego danych osobowych.

W wszelkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy się kontaktować z WESLTFLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim listownie (adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 12C, 97-300 Piotrków Trybunalski), telefonicznie (tel.: +48 506613515) bądź e-mailowo (adres e-mail: anna@wesflex.pl).

III. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych:
WESTFLEX gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy do terenie Holandii wyłącznie w zakresie i na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Pozyskiwane dane osobowe (zwane dalej jako: „Dane osobowe”) obejmują:
(i) imię i nazwisko
(ii) wizerunek
(iii) datę i miejsce urodzenia
(iv) płeć
(v) numer SOFI (numer umożliwiający identyfikację podatkową na terenie Holandii)
(vi) seria, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu
(vii) obywatelstwo
(viii) miejsce i adres zamieszkania
(ix) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej e-mail
(x) wykształcenie
(xi) kwalifikacje zawodowe
(xii) przebieg dotychczasowego zatrudnienia w Polsce i za granicą
(xiii) posiadane uprawnienia
(xiv) dane do osoby do kontaktu w nagłych przypadkach
(xv) znajomość języków obcych
(xvi) numer rachunku bankowego
(xvii) informacje pochodzące ze źródeł publicznych (np. serwisów społecznościowych)
(xviii)informacje dotyczące obecności w biurach WESTFLEX
(xix) informacje techniczne dotyczące dostępu do witryn internetowych WESTFLEX

WESTFLEX może także gromadzić informacje, które przekażecie nam Państwo w bezpośredniej komunikacji lub przez formularz zgłoszeniowy. Jednocześnie prosimy o nieprzesyłanie nam informacji zawierających dane osobowe w tym w szczególności informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych (np. dotyczących zdrowia), bez naszej wyraźniej prośby.

Dane osobowe zbierane są conajmniej w jeden z następujących sposobów:

 • poprzez ręczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej w siedzibie WESTFLEX Polska sp. z o.o.;
 • poprzez elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.westflex.pl.

WESTFLEX zastrzega także możliwość pozyskania niektórych z Danych osobowych poprzez bezpośredni kontakt z państwem (osobisty lub telefoniczny) przedstawiciela WESTFLEX.

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WESTFLEX.

WESTFLEX przetwarza Państwa Dane osobowe dla celów:

 • świadczenia usług tj. realizacji procesów rekrutacyjnych, przy czym podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) tj. niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której
  Dane osobowe dotyczą;
 • komunikacji w zakresie skierowania Państwa do pracy w Holandii;
 • wydarzeń takich jak organizowanie spotkań, szkoleń itp.;
 • monitoringu witryn internetowych WESTFLEX;
 • regulacyjnych tj. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
 • zarządzania dostawcami, którzy świadczą usługi na rzecz WESTFLEX;
 • realizowania prawnie uzasadnionych interesów WESTFLEX.

Poza podmiotami wskazanymi w punkcie II. powyżej, Państwa dane mogą być przekazywane:

 • dostawcom świadczącym usługi na naszą rzecz np. podmiotom wykonującym usługi przewozu osób do Holandii;
 • organom ścigania i organom regulacyjnym zgodnie z wymogami prawnymi;
 • osobom trzecim (następcom prawnym) w zakresie reorganizacji działalności WESTFLEX.

Informacje o bieżących procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WESTFLEX przekazywane są bezpośrednio (osobiście lub telefonicznie) osobom zainteresowanym wyłącznie po uzyskaniu ich zgody.

W przypadku skierowania kandydata do pracy w Holandii, WESTFLEX przetwarzać będzie następujące Dane osobowe:
(i) imię i nazwisko
(ii) wizerunek
(iii) datę i miejsce urodzenia
(iv) płeć
(v) numer SOFI (numer umożliwiający identyfikację podatkową na terenie Holandii)
(vi) seria, numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu
(vii) obywatelstwo
(viii) miejsce i adres zamieszkania
(ix) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej e-mail
(x) wykształcenie
(xi) kwalifikacje zawodowe
(xii) przebieg dotychczasowego zatrudnienia w Polsce i za granicą
(xiii) posiadane uprawnienia
(xiv) dane do osoby do kontaktu w nagłych przypadkach
(xv) znajomość języków obcych
(xvi) numer rachunku bankowego
(xvii) informacje pochodzące ze źródeł publicznych (np. serwisów społecznościowych)
(xviii)informacje dotyczące obecności w biurach WESTFLEX
(xix) informacje techniczne dotyczące dostępu do witryn internetowych WESTFLEX

Podstawę przetwarzania powyższych Danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ich podanie zaś jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy.

Dane osobowe przechowywane są przez WESTFLEX w Polsce oraz w Holandii, przy czym zastrzegamy, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Holandii mogą się różnić od regulacji polskich. Państwa Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do świadczenia na Państwa rzecz usług związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych. Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez okres 1 miesiąca, po którym to czasie zostają usunięte. W przypadku skierowania kandydata do pracy w Holandii Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia współpracy (tj. świadczenia usług na Państwa rzecz), chyba że dalsze przechowywanie Danych osobowych jest niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Państwa Dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, przy zastosowaniu fizycznych, technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa. Zastrzegamy jednak, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych Danych osobowych, a ich przetwarzanie odbywa się na Państwa ryzyko.

IV. Państwa uprawnienia względem Danych osobowych:

Jesteście Państwo uprawnieni do:
(i) dostępu do swoich Danych osobowych wraz z możliwością uzyskania informacji na temat ich przechowywania oraz ich kopii;
(ii) sprostowania Państwa niepełnych lub niepoprawnych Danych osobowych;
(iii) żądania usunięcia Danych osobowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w których WESTFLEX uprawniony jest do ich dalszego przetwarzania;
(iv) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;
(v) przeniesienia Danych osobowych w sposób zautomatyzowany w ramach systemu teleinformatycznego;
(vi) zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Danych osobowych;
(vii) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP);
(viii) cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

V. Pliki cookies:
Administratorzy wykorzystują pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu poprawnego działania serwisu internetowego m.in. poprzez identyfikację Państwa przeglądarki internetowej. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie podstawowych parametrów urządzenia użytkownika (m.in. typ urządzenia oraz przeglądarki) i pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, zabrane zaś w sposób anonimowy dane są wykorzystywane do celów statystycznych.
Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, przy czym ograniczenie stosowania plików cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.