Oświadczenie Westflex o ochronie prywatności

Westflex

Westflex stanowi nazwę handlową przedsiębiorstw Westflex Personeelsdiensten B.V., Westflex Payroll B.V., Westflex Services B.V. Westflex De Lier B.V. i Wemax B.V.
Siedziba Westflex znajduje się pod adresem ul. POW 12c, kod pocztowy 97-300 w Piotrków Trybunalski.
W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy, w jaki sposób przetwarzamy dobrowolnie przekazywane nam dane osobowe.
Dane osobowe przetwarzane są w Westflex z zachowaniem największej staranności i odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z przepisami ustawowymi i wykonawczymi ujętymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Przedsiębiorstwa mają prawo gromadzić dane osobowe wyłącznie w określonym celu oraz uzasadnić to przetwarzanie podstawą prawną ujętą w RODO.
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonanie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych;
 2. zawieranie i utrzymywanie stosunków pracownik-pracodawca i prowadzenie odpowiedniej ewidencji w tym zakresie;
 3. ocena przydatności i dostępności kandydata w odniesieniu do określonego stanowiska lub określonego zlecenia;
 4. delegowanie do pracy u zleceniodawcy oraz zawieranie i wykonanie odnośnej umowy-zlecenia;
 5. oferowanie szkoleń lub możliwości szkolenia oraz innych usług (związanych z wykonywaniem pracy) takich jak transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie zdrowotne;
 6. ocena, czy osobie zainteresowanej przysługuje ulga (w zakresie składek) lub dotacja bądź czy osoba ta objęta jest systemem ulg (w zakresie składek) lub dotacji;
 7. wypełnianie zobowiązań dotyczących reintegracji i pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom odsuniętym od rynku pracy (w ramach zobowiązań nałożonych przez rząd);
 8. przekazywanie informacji na temat naszych usług, innych działań oraz informacji dotyczących merytorycznych kwestii służbowych;
 9. realizacja celów jakościowych dotyczących np. certyfikacji;
 10. realizacja celów administracyjnych, w tym dotyczących informacji administracyjnych, przeprowadzania kontroli wewnętrznych, zapewniania bezpieczeństwa działania, przeprowadzania audytów i kontroli księgowych;
 11. udzielanie dostępu i umożliwianie użytkowania naszego wewnętrznego środowiska sieciowego i portalu oraz intranetu.

Wszystkie wymienione cele sprowadzają się do niżej wymienionych podstaw prawnych określonych w RODO:

 • dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy;
 • dane osobowe są niezbędne, by wypełnić obowiązek ustawowy.

Kiedy gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe w różnych momentach:

 • w momencie rejestracji w jednym z naszych biur rekrutacyjnych w Holandii lub za granicą; W tym momencie zachowywane są wyłącznie dane niezbędne w procesie rekrutacji i selekcji;
 • w momencie zawarcia faktycznej umowy o pracę;
 • w momencie wizyty na naszej stronie internetowej i pozostawienia na niej swoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe niezbędne do świadczenia naszych usług. Bez tych danych prowadzenie naszej działalności, jaką jest pośrednictwo pracy, byłoby niemożliwe.
Dane osobowe, które gromadzimy, są następujące:

 • imię i nazwisko, adres, adres e-mail i pozostałe dane kontaktowe;
 • data urodzenia, płeć i stan cywilny;
 • dane związane z rejestracją personelu, wynagrodzenia i nieobecności;
 • dane związane z identyfikacją.

Nie przetwarzamy szczególnych danych osobowych takich jak wyznanie, rasa, orientacja seksualna itp., chyba że za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej.

Przetwarzane przez nas dane są nam niezbędne do należytego wykonania stosunku pracy zawartego z osobą zainteresowaną. W przypadku odmowy udzielenia pełnych żądanych przez nas danych nie możemy zapewnić należytego wykonania stosunku pracy, co wiąże się z odmową jego zawarcia.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniane są wyłącznie stronom posiadającym uzasadnioną podstawę wglądu do danych, obowiązek prawny wglądu do danych lub pełniącym rolę w procesie wykonania umowy o pracę. Również wówczas udostępniane są wyłącznie absolutnie niezbędne dane.
Strony, którym udostępniamy dane, to inne jednostki należące do Westflex, nasi zleceniodawcy, podmioty przetwarzające dane takie jak dostawcy oprogramowania do administracji wynagrodzeń, organy rządowe i nadzorujące. Może się również zdarzyć, że będziemy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie nakazu lub wyroku sądowego.

Dane osobowe nie są udostępniane stronom spoza Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Termin przechowywania danych osobowych jest zależny od obowiązujących w danym przypadku przepisów.

Dane osób, które jedynie zarejestrowały się w Westflex, ale nigdy nie wykonywały dla nas pracy, usuwane są z naszego systemu w terminie 6 tygodni.

W odniesieniu do osób, które wykonywały dla nas pracę, mamy prawny obowiązek przechowywać część ich danych osobowych przez 5 do 7 lat na wypadek roszczeń, audytów i zobowiązań podatkowych.
Dane, które nie są niezbędne w tym zakresie, usuwane są przez Westflex w terminie 2 lat od zakończenia stosunku pracy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO określa szereg praw przysługujących osobom, których dane dotyczą.
Prawa te są następujące:

 • Prawo do przenoszenia danych Osoba zainteresowana może zażądać od nas przeniesienia swych (cyfrowych) danych do innej organizacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym Osoba zainteresowana może zażądać od nas usunięcia wszystkich swoich danych. Jest to jednakże możliwe tylko wówczas, gdy dane te nie są niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.
 • Prawo do wglądu Osoba zainteresowana ma prawo dowiedzieć się, jakie dane osobowe przetwarzamy.
 • Prawo do poprawiania i uzupełniania danych Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od nas zmiany lub uzupełnienia przetwarzanych przez nas danych, które nie są poprawne.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Jeżeli przetwarzamy dane osobowe, które są niepoprawne, nie są niezbędne lub których nie potrzebujemy, osoba zainteresowana może zażądać od nas zaprzestania przetwarzania.
 • Prawo dotyczące zautomatyzowanego procesu decyzyjnego i profilowania Jeżeli korzystamy ze zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, osoba zainteresowana może zażądać od nas weryfikacji podjętej decyzji przez człowieka. W Westflex nie korzystamy ze zautomatyzowanego procesu decyzyjnego ani profilowania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę ogólną lub uzasadniony interes, osoba zainteresowana może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Może się jednak okazać, że nasza podstawa przetwarzania danych przeważa nad interesem osoby zainteresowanej.

Jeżeli osoba zainteresowana udzieliła nam szczególnej zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych, ma prawo tę zgodę wycofać.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: piotr@westflex.pl
W wiadomości e-mail należy zawrzeć następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer pracownika tymczasowego (podany na odcinku wynagrodzenia);
 • prawo, które ma zostać wykonane;
 • numer telefonu, pod którym możemy się skontaktować.

Nawiążemy kontakt z nadawcą wiadomości e-mail. Dołożymy starań, by spełnić żądanie w terminie 1 miesiąca, chyba że jest ono bardziej złożone. Wówczas stosujemy termin wynoszący 3 miesiące. Informację w tej sprawie przekażemy w ciągu 1 miesiąca.

Ochrona danych

W Westflex dokładamy wszelkich starań, by należycie chronić i zabezpieczać przechowywane dane osobowe. W tym celu wdrożyliśmy różne środki o charakterze organizacyjnym, fizycznym, administracyjnym i technicznym. Należy pamiętać, że przed udostępnieniem danych możemy zażądać stawienia się w naszym biurze celem ustalenia tożsamości. Nie wszyscy pracownicy Westflex mają dostęp do wszystkich danych i informacji; posiada go jedynie upoważniony personel. Nieustannie pracujemy z naszymi dostawcami oprogramowania nad ulepszaniem i rozwojem zabezpieczeń naszych systemów.

Skargi

W przypadku skargi lub pytań dotyczących danych osobowych należy skontaktować się ze swoim koordynatorem prac lub wysłać wiadomość e-mail pod adres piotr@westflex.pl
W wiadomości e-mail należy zawrzeć następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer pracownika tymczasowego (podany na odcinku wynagrodzenia);
 • charakter skargi.

Skontaktujemy się niezwłocznie celem omówienia sprawy, której dotyczy skarga.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych można złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens).
Na stronie Urzędu znajduje się kontaktowy numer telefonu oraz formularz skargi dostępny po kliknięciu przycisku Tip ons na stronie głównej.